2020: The Year in Review

2020's Top Users

Most Time Reading

User Hours Read
@weigang
5
@binwu
5
@Kydaa
4
@lixianliang
4
@laojianzi
4
@Alex1996a
3
@zrr-dorae
3
@gaohua
3
@citizen233
3
@feichenxue
3

Most Topics

User Topics
@sober-wang
3
@vision9527
2
@Kydaa
2
@aiopsclub
1
@mileszhang2016
1
@cch123
1
@zouyx
1
@z2z23n0
1
@FreeBirdLjj
1
@keke
1

Most Replies

User Replies
@Alex1996a
23
@renjie-zhang
18
@binwu
13
@lixianliang
12
@helios741
12
@artikell
10
@jinmiaoluo
9
@haoheipi
9
@feichenxue
9
@laojianzi
9

Most Replied to

User Replies
@eilinge
3
@laomo
3
@printfcoder
2
@sober-wang
2
@luojie
2
@feichenxue
2
@xkeyi
2
@LinkSyk
2
@bojue
1
@GnezIew
1

Most Likes Given

User Likes
@FWangZil
3
@perfect6566
3
@何天生
3
@fxrcode
3
@laojianzi
3
@HenrySun
2
@zrr-dorae
2
@jo3yz
2
@lovefov
2
@wushuangxiaoyu
2

Most Likes Received

User Likes
@sober-wang
6
@hash_chen
4
@Kydaa
4
@laomo
3
@从此萧郎是路人
2
@_hy
2
@yifhao
2
@helios741
2
@han
1
@binwu
1

Most Visits

User Days Visited
@binwu
49
@weigang
44
@Alex1996a
42
@laoniu12138
41
@YouEclipse
41
@zhq
37
@gaohua
35
@laojianzi
35
@renjie-zhang
33
@lixianliang
32

All Yearly Visits

Daily Visits

Days Visited Users
202 1
49 1
44 1
42 1
41 2
37 1
35 2
33 1
32 1
31 1